Menu Close

Home

Upcoming Events

No event found!

iCal

Recent Events

No event found!
Load More

Recent Publications

28 entries « 1 of 4 »

Qiang, X; Wang, Y; Xue, Y; Ge, R; Chen, L; Liu, Y; Huang, A; Fu, X; Xu, P; Yi, T; Xu, F; Deng, M; Wang, J; Meinecke, J; Matthews, J; Cai, X; Yang, X; Wu, J

Implementing graph-theoretic quantum algorithms on a silicon photonic quantum walk processor Journal Article

Science Advances, 7 , pp. eabb8375, 2021.

Abstract | Links:

Matwiejew, Edric; Wang, Jingbo

QSW_MPI: A framework for parallel simulation of quantum stochastic walks Journal Article

Computer Physics Communications, 260 , pp. 107724, 2021, ISSN: 0010-4655.

Abstract | Links:

Wu, Tong; Izaac, J A; Li, Zi-Xi; Wang, Kai; Chen, Zhao-Zhong; Zhu, Shining; Wang, J B; Ma, Xiao-Song

Experimental Parity-Time Symmetric Quantum Walks for Centrality Ranking on Directed Graphs Journal Article

Phys. Rev. Lett., 125 , pp. 240501, 2020.

Abstract | Links:

Wang, Kunkun; Shi, Yuhao; Xiao, Lei; Wang, Jingbo; Joglekar, Yogesh N; Xue, Peng

Experimental realization of continuous-time quantum walks on directed graphs and their application in PageRank Journal Article

Optica, 7 (11), pp. 1524–1530, 2020.

Abstract | Links:

Schofield, Callum; Wang, Jingbo B; Li, Yuying

Quantum walk inspired algorithm for graph similarity and isomorphism Journal Article

Quantum Information Processing, 19 (9), pp. 281, 2020, ISSN: 1573-1332.

Abstract | Links:

Marsh, S; Wang, J B

Combinatorial optimization via highly efficient quantum walks Journal Article

Phys. Rev. Research, 2 , pp. 023302, 2020.

Abstract | Links:

Slate, N; Matwiejew, E; Marsh, S; Wang, J B

Quantum walk-based portfolio optimisation Miscellaneous

2020.

Abstract | Links:

Jay, Gareth; Debbasch, Fabrice; Wang, Jingbo

A systematic method to building Dirac quantum walks coupled to electromagnetic fields Journal Article

Quantum Information Processing , 19 , pp. 422, 2020.

Abstract | Links:

Ruan, Yue; Marsh, Samuel; Xue, Xilin; Liu, Zhihao; Wang, Jingbo

The Quantum Approximate Algorithm for Solving Traveling Salesman Problem Journal Article

Computers, Materials & Continua, 63 (3), pp. 1237–1247, 2020, ISSN: 1546-2226.

Abstract | Links:

28 entries « 1 of 4 »
More publications